PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Veilige Kerk Veilige Kerk

We willen als Protestantse Gemeente te Grijpskerke een veilige omgeving bieden voor allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven.
Op deze pagina staan een aantal artikelen die handvatten bieden naar het beleid en de uitvoering ervan om een ‘Veilige kerk’-omgeving vorm te geven.

De volgende informatie is hier te vinden:  

Inleiding

Een veilige kerk voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging, kunnen ook binnen een kerk plaats vinden.

De synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren.

Binnen de ring Walcheren van de classis Delta zijn daartoe regionaal stappen gezet. Via de ring zijn modellen voor plaatselijk beleid, een gedragscode voor vrijwilligers, etc. opgesteld en zijn 2 vertrouwenspersonen gezocht, waarmee de afzonderlijke gemeenten het beleid en de uitwerking daarvan op enigszins uniforme manier vorm kunnen geven.
De gedachte is dat niet iedere gemeente dit afzonderlijk hoeft te regelen, maar dat het wel de verantwoording blijft van een plaatselijke gemeente om er vorm en uitvoering aan te geven.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Grijpskerke heeft in haar vergadering van 10 september 2020 het beleid en de bijbehorende regelingen vastgesteld. In november 2020 is de overeenkomst met de 2 vertrouwenspersonen getekend en begin 2021 is het beleid en de uitvoering ervan aan de gemeente kenbaar gemaakt via kerkblad en website.

>> terug 

Plaatselijk beleid

Inleiding
Als gemeente van Christus leven we met het voorbeeld van Jezus voor ogen. Jezus geeft ons de opdracht Hem te volgen en lief te hebben met heel ons hart en onze naaste lief te hebben als onszelf. Deze liefde geeft onderling vertrouwen, maar kan ook een dekmantel worden voor onveiligheid en ongemak.
Het plaatselijke beleid inzake een ‘veilige gemeente’ omvat de openheid over zaken die goed gaan in onze gemeente, maar ook over de dingen die niet goed gaan. We spreken elkaar aan op een algemene wijsheid: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet”.
Voor vrijwilligers die werkzaam zijn in onze gemeente is een algemene gedragscode opgesteld en daarnaast hebben we regelmatig aandacht voor de volgende zaken:

Bewustwording
We zijn ons bewust van machtsongelijkheid onder gemeenteleden en in de taken die verschillende gemeenteleden uitvoeren in kerkelijk verband. Door deze verschillen is er een kans op ontstaan van grensoverschrijdend gedrag. Dit hoeft niet altijd als storend ervaren te worden, maar het verdient de aandacht als het gevoel van veiligheid wordt aangetast.
Op alle terreinen van het gemeenteleven moet een ‘veilige gemeente’ regelmatig voldoende aandacht krijgen en de basis vormen van ons handelen, in onze besprekingen en in onze samenkomsten.

Preventie
Grensoverschrijdend gedrag willen we voorkomen met de volgende maatregelen:
 • Het aanstellen van 2 vertrouwenspersonen (een man en een vrouw). Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen betreffende een ‘veilige gemeente’.
 • De kerkenraad zal vrijwilligers op een zorgvuldige manier selecteren en zij houden zich aan een opgestelde gedragscode voor vrijwilligers.
 • Beroepskrachten (predikanten en kerkelijk werkers) werken volgens een door de synode vastgestelde gedragscode.

Interventie
Het beleid inzake een veilige gemeente maken we ruim bekend aan onze gemeenteleden.

(Na)zorg
Aan slachtoffers, daders en allen die getroffen zijn door welke vorm van grensoverschrijdend gedrag zullen we zorg en nazorg besteden. Ook voor hen die daarmee vanuit allerlei situaties in het werk of uit onze samenleving geraakt worden.

Communicatie
Dit beleid maakt onderdeel uit van het beleidsplan van onze gemeente. U vindt er naast een korte inleiding van het beleid op dit onderdeel, een verwijzing naar het document ‘Plaatselijk beleid voor een Veilige gemeente’.
Na vaststelling of relevante wijzigingen van dit beleidsonderdeel zullen de gemeenteleden via een informatief artikel in het kerkblad op de hoogte gebracht worden. Verder worden gemeenteleden via de website en jaargids geïnformeerd over dit onderwerp.

Vasthouden van beleid
De kerkenraad zal het beleid inzake een veilige gemeente periodiek evalueren. Daarnaast zullen de diverse werkgroepen het beleid met enige regelmaat aan de orde te stellen.

N.B.: Bovenstaande is een samenvatting, download hier het gehele
                                                                                     beleidsstuk ‘Veilige Gemeente’
.
>> terug 

Vertrouwenspersonen

Gemeenteleden kunnen bij één van de aangestelde vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. De vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn ook de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Er zijn twee vertrouwenspersonen, te weten mevrouw Anneloes Steglich (voorheen gemeenteadviseur PKN) en de heer ds. Jaap Lukasse (voorheen predikant PKN en leraar CSW). Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen.
 
 
Naam   E-mailadres
Mw. Anneloes Steglich   altsteglich@gmail.com
Ds. Jaap Lukasse   jaap.lukasse@gmail.com

De vertrouwenspersonen volgen het meldprotocol van de protestantse kerk. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Protestantse Gemeente te Grijpskerke, maar zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkbestuur binnen deze gemeente. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.

>> terug 

Gedragscode kerkelijke vrijwilligers

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente te Grijpskerke. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten.

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. De kerkenraad heeft hiertoe twee vertrouwenspersonen aangesteld.

De kerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers onderstaande omgangsregels na te leven:
 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.
 14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.

Deze gedragscode is vastgesteld op 10 september 2020 door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Grijpskerke.

>> terug 

terug
 
 
KerkTV uit Michaƫlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.