PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Publicatie ANBI gegevens Publicatie ANBI gegevens

Inleiding

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Zie voor meer informatie: www.anbi.nl
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen, waartoe ook de Protestantse gemeente te Grijpskerke en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Grijpskerke behoren. Dit houdt wel in dat we moeten voldoen aan de regels die de belastingsdienst aan deze status verbindt.

Transparantie verplicht

Eén van deze regels is dat we verplicht worden om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag van beide organen. Daartoe publiceren we onderstaande gegevens over onze kerkelijke gemeente en diaconie en zullen we deze gegevens ook jaarlijks actueel moeten houden.

Giftenaftrek

Voor u betekent het dat, als u een gift geeft aan onze kerk of diaconie, u gebruik kunt blijven maken van de giftenaftrek zoals u dat in het verleden wellicht ook deed (uiteraard binnen de daarvoor gestelde kaders in de belastingwetgeving).
De kerk heeft daarnaast het voordeel van vrijstelling van erf- en schenkbelasting en teruggave van energiebelasting.

A. Algemene gegevens
  

  Kerkelijke Gemeente Diaconie
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Grijpskerke Diaconie Protestantse gemeente te Grijpskerke
KVK-nummer: 76412717 76412806
RSIN: 815208194 824132804
Website adres: http://www.pkn-grijpskerke.nl/ http://www.pkn-grijpskerke.nl/
E-mail: scriba@pkn-grijpskerke.nl diaconie@pkn-grijpskerke.nl
Postadres: Mariekerkseweg 24 Mariekerkseweg 24
Postcode: 4364 AS 4364 AS  
Plaats: Grijpskerke Grijpskerke
Bankrekening: NL41 RABO 0324 0010 45 NL30 RABO 0324 0036 68
     

De Protestantse gemeente te Grijpskerke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Kerkelijke gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit eveneens rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde PKN.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Grijpskerke en haar Diaconie.
 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Kerkelijke gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Dit college bestaat uit tenminste drie leden.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen. Verder hebben zowel de kerkenraad als beide colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).
 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan PKN
 
Op deze website vindt u ook het beleidsplan 2021-2026 van de Protestantse gemeente te Grijpskerke.
 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Er zijn vanaf 1 januari 2015 geen personen in loondienst werkzaam bij onze gemeente. Kosters/beheerders verrichten werkzaamheden als vrijwilliger en ontvangen daarvoor een vergoeding overeenkomstig de zogenaamde vrijwilligersregeling (Staatssecretaris van Financiën,  27 april 2007, DGB 2007/02160).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk kerkenwerk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten van de Protestantse gemeente te Grijpskerke omvatten in hoofdlijnen de volgende zaken:

 • Het organiseren van de wekelijkse samenkomsten van de gemeente op zondagen en Christelijke feestdagen

 • De pastorale zorg voor gemeenteleden en hen die een band met onze gemeente hebben

 • Het vormen en toerusten van kerkelijk medewerkers en gemeenteleden door het organiseren van gesprekskringen of studiemomenten zowel plaatselijk als in regionaal verband

 • Voor de verschillende leeftijdsgroepen jongeren worden passende eigentijdse activiteiten aangeboden om hen vertrouwd te maken met het Christelijk geloof

 • Met enkele omliggende gemeenten is er een samenwerkingsverband, waarin gezamenlijk activiteiten georganiseerd worden

 • Jaarlijks een Adventsviering voor ouderen en alleengaanden door diaconie in samenwerking met Passage en de Stichting Welzijn Veere

 • Verzorgen van een kerstattentie voor de daarvoor bepaalde doelgroep


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De kolom begroting in het onder H1 genoemde overzicht geeft dit cijfermatig weer.

Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit, de kolom begroting in het onder H2 genoemde overzicht geeft dit weer.

 
H1. Verkorte staat van baten en lasten Protestantse gemeente met toelichting

Via de volgende link ziet u het overzicht van de baten en lasten in de begroting en jaarrekening van het verslagjaar als ook de jaarrekening van het daaraan voorafgaande jaar.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Algemene toelichting bij het overzicht (Prot. gem.):

 • Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
 • Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 • Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 • Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
 • Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
 • Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

H2. Verkorte staat van baten en lasten Diaconie met toelichting

Via de volgende link ziet u het overzicht van de baten en lasten van de Diaconie in de begroting en jaarrekening van het verslagjaar als ook de jaarrekening van het daaraan voorafgaande jaar.
De kolom begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen, terwijl de kolom rekening de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen weergeeft.

Algemene toelichting bij het overzicht (Diaconie):

 • Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
 • Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
 • De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
 • Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie.
 • (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
 • Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.


Einde

terug
 
 
KerkTV uit Michaƫlskerk
Hier kunt u de diensten uit onze kerk volgen met beeld en/of geluid
Klik op bovenstaand plaatje.

 
Van zolder naar vitrine
Nieuwsgierig geworden?
Klik op de volgende foto:
of kijk onder historie..........

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.